Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Foczka Alkohole

Informacje o firmie:

sklep internetowy foczkaalkohole.pl jest prowadzony przez FOKA&FOCZKA B.GĄSIOREK,T.GĄSIOREK SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowany pod adresem ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 45c, 32-020 Wieliczka, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000761204, NIP:6832102961, REGON 381966121, adres e-mail: biuro@foczkaalkohole.pl, telefon: +48 570 250 345.

Słownik:

Ilekroć w dalszej części regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy  je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.

Sprzedawca – FOKA&FOCZKA B.GĄSIOREK,T.GĄSIOREK SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowany pod adresem ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 45c, 32-020 Wieliczka, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000761204, NIP:6832102961, REGON 381966121, adres e-mail: biuro@foczkaalkohole.pl, telefon: +48 570 250 345.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18-sty rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego foczkaalkohole.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym foczkaalkohole.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego foczkaalkohole.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym foczkaalkohole.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Magazyn- magazyn Sprzedawcy.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego foczkaalkohole.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym foczkaalkohole .pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze sklepu internetowego foczkaalkohole .pl, w tym przeglądania asortymentu sklepu internetowego foczkaalkohole .pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego foczkaalkohole .pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego foczkaalkohole .pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu internetowego foczkaalkohole .pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego foczkaalkohole .pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego foczkaalkohole .pl możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w sklepie internetowym foczkaalkohole .pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin sklepu internetowego foczkaalkohole .pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w sklepie internetowym foczkaalkohole .pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego foczkaalkohole .pl, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym foczkaalkohole .pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego foczkaalkohole .pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

§4 Warunki realizacji zamówień

1. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do sklepu internetowego foczkaalkohole .pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, a następnie kliknąć „Przejdź do kasy”;

f) potwierdzić wcześniej podane dane klikając „Przejdź do kasy”;

g) wybrać sposób dostawy, płatności oraz potwierdzić akceptację regulaminu sklepu, klikając „Przejdź do kasy”;

2. Koszty dostawy podawane są każdorazowo w procesie zamówienia i są zależne od odległości miejsca dostawy od magazynu.

3. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia Klienta, który nie opłacił zaliczki za złożone zamówienie.

7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

9. Sprzedawca ma prawo prawo odwołać lub zmienić zamówienie jeżeli jego realizacja jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 

§5 Formy płatności

1. Klient może dokonać płatności w następujących formach:

a) gotówką – w przypadku odbioru osobistego (w siedzibie sprzedawcy) lub w przypadku zamówienia z dostawą pod wskazany adres;

c) przelewem – bezpośrednim przelewem na konto Sprzedawcy. Tytuł przelewu powinien zawierać numer zamówienia lub imię i nazwisko zamawiającego – Klienta.

2. Klient ma obowiązek opłacenia zaliczki za zamówienie w kwocie wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

§7 Kody rabatowe

1. Tylko zalogowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sprzedawcy lub innego podmiotu.

2. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§8 Czas realizacji zamówień

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz otrzymaniu potwierdzenia zapłaty zaliczki. Czas realizacji zamówienia do 4 tygodni.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§9 Warunki reklamacji

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien najpierw poinformować Sprzedawcę w formie elektronicznej (wiadomość e-mail na adres sklep@foczkaalkohole.pl) o reklamacji, wraz z krótkim opisem, następnie jeżeli Sprzedawca zdecyduje dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedawcy i opisem reklamacji.

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkodowy.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

§10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady;

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy;

b) korzystając z uprawnień przysługujących od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §9 regulaminu.

§11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym foczkaalkohole.pl w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

– od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w formie elektronicznej (e-mail lovestylowe@lovestylowe.pl) lub na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– Adresat -Foczka Tomasz Gąsiorek, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 45c, 32-020 Wieliczka;

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*);

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*);

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów);

– Adres konsumenta(-ów);

– Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);

– Data.

* niepotrzebe skleślić

5. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami §12 regulaminu.

6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres siedziby Sprzedawcy.

7. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§12 Zwrot należności Klientom

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

3. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

– z góry za pomocą przelewu;

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego foczkaalkohole.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

3. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sprzedawcy statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym lovestylowe.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy foczkaalkohole.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego foczkaalkohole.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego foczkaalkohole.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

7. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

8. Zgodnie z a rt. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informuje my, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji  naruszających dobre obyczaje, jest zakazane .

9. Regulamin sklepu internetowego foczkaalkohole .pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Musisz mieć 18 lat, aby odwiedzić tą stronę.

Proszę potwierdzić swój wiek.

Call Now Button